سایت های مرتبط

جامعه روستایی و عشایري کشور ضمن ایفاي نقش تولید محصولات کشاورزي و دامی، مسئولیت خطیر حفظ امنیت غذایی کشور را عهده دار است. بنابراین بهره مندي از استعدادها و ظرفیت هاي متنوع بالقوه روستایی و عشایري می تواند به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارها در تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتی بکار آید.

محصولات متنوع بویژه در زمینه (صنایع کوچک، صنایع روستایی و صنایع دستی) معرفی روستاهاي نمونه به عنوان الگوي توسعه براي سایر روستاها با موقعیت و وضعیت مشابه، معرفی جاذبه هاي فرهنگی ، طبیعی و گردشگري، معرفی مشاهیر، استعدادهاي جوان و کارآفرین، ایجاد ارتباط دو سویه شهر نشینان با روستاییان و عشایر، برقراري ارتباط تجاري بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان (با ایجاد تقاضاي جدید و شناسایی بازارهاي مصرف براي خرید محصولات و تولیدات این مناطق) و تقویت روحیه خودباوري و توانمندي در جامعه روستایی و عشایري از اهداف برگزاري نمایشگاه توانمندیهاي روستاییان و عشایر است.IHCXاخبار و رویدادها

کل بازدید 1918

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2018